KŐBÁNYAI  MÁSZÓKA ÓVODA
1105 Budapest, Ászok utca 1-3.
SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2013
Készítette:
Forintos Ilona, óvodavezető
Ügyiratszám: 203/2013


Budapest, 2013

Tartalomjegyzék

I.Szervezet és Működési Szabályzat hatálya

II.Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok

III.Az óvoda alap adatai

IV.Az óvoda alaptevékenysége

V.Az óvoda működési rendje

VI.Létesítmények, helységek használati rendje

VII.Pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje

VIII.A vezetők közötti feladatmegosztás

IX.A nevelőtestület és a nevelőtestületi hatáskörök

X.Szakmai munkaközösség

XI.Helyettesítési rend

XII.A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formái

XIII.Külső kapcsolatrendszer formája, módja

XIV.Ünnepek, megemlékezések rendje

XV.Rendszeres egészségügyi feladatok ellátásának rendje

XVI.Az óvodai védő-óvó előírások, a vezetők, alkalmazottak feladata baleset esetén                                                                             

XVII.Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

XVIII.Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolt dokumentumok kezelési rendje

XIX.Minőségi munkavégzéssel járó kereset kiegészítés feltételei28.

XX.Záró rendelkezések

Mellékletek:

 1. Belső szabályzatok felsorolása

 2. Munkaköri leírások mintája


A Kőbányai Mászóka Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) – az óvoda vezetőjének előterjesztése alapján – meghatározott kérdésekben az óvodai Szülői Szervezet (a továbbiakban: SZSZ) véleményének kikérésével és a fenntartó egyetértésével, a nevelőtestület elfogadta.

I.
A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya


A Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékletét képező belső szabályzatokkal együtt az Óvoda valamennyi közalkalmazottjára és a szolgáltatást igénybe vevő szülőkre, valamint az óvodával kapcsolatban nem álló más személyekre kötelező érvényű.

II.
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja

II. Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok

1993 évi LXXIX tv. a közoktatásról (továbbiakban: Kt.)

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) a végrehajtásról szóló 368/2011(XII.31) korm. rendelettel ( Ávr.) egységes szerkezetben.

1995.évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről.

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

2007.évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Továbbiakban: Mt.)

2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 8.(4)

363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról (továbbiakban OAP)

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésiről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fejlesztési és intézkedési terve 2010-2016

Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat polgármestere és jegyzője 3/2012.(III. 1.) polgármesteri és jegyzői közös utasítás

A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya:

A Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékletét képező belső szabályzatokkal együtt az Óvoda valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.


III.
Az óvoda alap adatai


Az intézmény neve:  Kőbányai Mászóka Óvoda

Székhelye, címe: 1105 Budapest, Ászok utca 1-3.

Az intézmény típusa: Óvoda

Alapító okirat kelte,száma:    2013.01.22.   K/35842/5/2012/11

Alapítója:  X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága

Fenntartója, felügyeleti szerve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, Szent László tér 29.)

A intézmény felügyeleti szervének vezetője: Polgármester

Gazdálkodási jogkör:    Önálló jogi személy

                                     Önállóan működő költségvetési szerv

Meghatározott pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.  

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Működési köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott körzet

OM azonosítója: TB szám: 217611

PIR szám: 510019-2-01

Statisztikai törzsszám: 16909496- 8510-322-01

OM azonosító: 034415

TEOR szám: 5320

Bankszámla szám: 11784009-15510000 X. OTP.

Az óvoda 160 férőhellyel, 6 csoporttal működik.

Engedélyezett létszám: 1 fő óvodavezető, 13 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 6 fő dajka, 1 kisegítő, 1 konyhás,1 fűtő-kertész

Az Óvoda hosszú bélyegzője (1db): 

A bélyegző felirata:   Kőbányai Mászóka  Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

Telefon: 262-9171

OM :034415

Körbélyegzője (1db):

A bélyegző felirata:   Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u.1-3.)

A bélyegzők az óvoda lemezszekrényében találhatók.

Bélyegzők használati rendjét az Iratkezelési Szabályzat 2. pontja részletesen tartalmazza.

IV.
Az óvoda alaptevékenysége

Az óvoda alaptevékenysége, száma, Megnevezése, intézményi szakágazati besorolása:

TEAOR 851020ÓVODAI  NEVELÉS

az intézmény alap szakfeladata:

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

89011512 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

az intézmény további szakfeladatai:

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek:

811000 Építményüzemeltetés

812100 Általános épülettakarítás

813000 Zöld területkezelés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Feladata továbbá a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve a az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek (Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pont a, alpontja).

V.
Az óvoda működési rendje

 1. 1.Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, öt napos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.

 1. a.A nyári időszakban a csoportok összevontan működnek a nyitvatartási rendben szabályozottak szerint. A nyári zárásról a fenntartó dönt. A zárásról a szülőket a központi faliújságon tájékoztatjuk február 15-ig, és ennek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. Nyári zárva tartás ideje alatt az ügyeletet igénylő gyermekek elhelyezését másik óvodában biztosítjuk. Nyári zárás alatt szerdai napokon az óvodában ügyeletet kell tartani a haladéktalanul intézkedést igénylő ügyek lebonyolítása miatt reggel 8 órától 12 óráig.

 2. b.A téli zárásról a két ünnep között a fenntartó dönt régiónként megjelölve két-három óvodát, ahová a szülők a karácsony és újév között ügyeletet kérhetnek. A szülőket nyilatkoztatjuk, hogy kérik-e az óvodai elhelyezést a kijelölt óvodákba.

 3. Az óvodai nevelési év rendjében az 5 nevelés nélküli munkanap – nevelőtestületi értekezletek, tanulmányi kirándulások lebonyolítására – kerül felhasználásra. A nevelés nélküli munkanapról a szülőket szeptemberben kifüggesztéssel és a honlapon tájékoztatjuk az éves munkatervben foglaltak alapján. Ezek időpontjáról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartás előtt külön értesítjük. Az ügyelet megszervezése intézményi szinten, illetve a környező óvodában történik.

 4. 2.Nyitvatartási idő: napi 12 óra; 6.00 órától 18.00 óráig.

 5. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezheti.

 6. Ügyeleti rend: A reggeli ügyelet 6.00–7.00-ig; a délutáni 17.00–tól 18.00–ig összevont csoporttal, óvodapedagógus irányításával történik.

 7. 3.Vezetők intézményben való tartózkodásának rendje:

 8. Az óvoda nyitvatartási ideje alatt 6.00-18.00 óráig felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodnia. Az óvoda nyitvatartási idején belül az óvodavezetőnek vagy a helyettesnek, vagy a vezető által kijelölt felelős vezetőnek az óvodában kell tartózkodnia (felelős vezető az a megjelölt személy az óvodában aki a legtöbb szolgálai idővel rendelkező óvodapedagógus), intézkedési jogköre kizárólag az óvoda zökkenőmentes működésével, a gyerekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A helyettesítés során a felelős vezető a jogszabály, illetve az óvoda belső szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag az óvodavezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

 9. 4.Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje

 10. a.Az óvodapedagógusok

 11. Az óvodavezető munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma heti 6 óra.

 12. Az óvodavezető helyettes munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma heti 24 óra. A 24 órán túli munkaidejében, a vezetővel vagy az óvodatitkárral, a munkaköri leírás szerinti feladatait végzi.

 13. Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, ebből heti kötelező óraszámuk 32 óra, a fennmaradó 8 órában felkészülés, értekezlet, illetve 4 óra helyettesítés tervezhető.

 14. Az óvodavezető helyettes és az óvodapedagógus neveléssel le nem kötött feladatok körét, munkaidejét az éves munkaterv és a vezetői utasítás szabályozza. A pedagógusok munkarendjét az óvodavezető úgy állítja össze, hogy az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel (6 -18 óra).

 15. A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a Köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a teljes rendes munkaidő neveléssel le nem kötött részében ellátott feladatokhoz szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az óvodavezető helyettes állapítja meg az óvodavezető jóváhagyásával. A műszakok elcserélését az óvodavezető engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdés előtt munkára képes állapotban munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél legalább öt perccel korábban kell érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen.

 16. b.A nevelőmunkát segítő közalkalmazottak

 17. A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési rendjét az óvodavezető helyettes állapítja meg az óvodavezető jóváhagyásával. Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.

 18. A nevelőmunkát segítő közalkalmazottak heti munkaideje: 40 óra. Az óvodatitkár egy műszakos rendben, a dajkák délelőtt-délután két műszakos rendben, a pedagógiai asszisztensek egy műszakos rendben dolgoznak. A kertgondozó munkaideje a téli-nyári szezonhoz igazodik.

 19. Az alkalmazottak legalább öt perccel kötelesek munkára képes állapotban munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell az óvodavezetőt.

 20. c.A gyermekek benntartózkodásának rendje

 21. Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett.

 22. A folyamatos napirenden belül a szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások) naponta általában 8-tól 12-ig tartó időszakban zajlanak. A szülőket kérjük, 8.30 óráig hozzák be gyermeküket az óvodába, mert a későbbi érkezés zavarja az óvoda munkarendjét, a reggelit 9 óráig tudjuk biztosítani.

 23. A gyermekek óvodába tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra lehet. Ha a szülő vagy megbízottja az óvoda zárásáig nem érkezik meg a gyermekért, az óvodapedagógusnak a mindenkori törvénynek megfelelően kell eljárni.

 24. d.Az óvodával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje

 25. Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén. Az óvodai nevelő-oktató munkát segítő szakemberek: logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus érkezéskor köteles az óvodavezetőnél bejelentkezni. Az óvodai szolgáltatást segítők: hitoktató, fociedző köteles az óvodavezetőnél bejelentkezni. Az óvodával jogviszonyban nem állók kötelesek az óvodai szabályrendet betartani,

 26. Az óvoda által szervezett, a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője állapítja meg.

 27. Az óvodába belépő személyeket a dajka az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező személyeket az óvodavezetőhöz irányítja.

 28. A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi.

 29. e.Munkaköri leírás minták

 30. Az óvoda dolgozóit a törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodapedagógusok. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: a dajkák és egyéb kisegítő alkalmazott.

 31. Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.

 32. Az óvodavezető munkaköri leírását a fenntartó készíti.

 33. Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája

 34. A munkakör megnevezése: óvodapedagógus

 35. Közvetlen felettese: az óvodavezető

 36. Legfontosabb feladata: a gyermek személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, az iskolai alkalmasságra való sikeres felkészítés.

 37. Az óvodapedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő az óvodavezető helyettes, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi megbízott és a tűz- és munkavédelmi megbízott munkaköri leírás mintája.

 38. Óvodatitkár munkaköri leírás mintája

 39. Munkaköre: óvodatitkár

 40. Közvetlen felettese: az óvodavezető

 41. Legfontosabb feladata: Az óvoda gazdasági ügyeinek intézése.

 42. Az óvodatitkár hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra.

 43. Dajka munkaköri leírás mintája

 44. A munkakör megnevezése: dajka, kisegítő

 45. Közvetlen felettese: az óvodavezető helyettes

 46. Legfontosabb feladata: Segítője az óvodapedagógusnak a gyerekek gondozásában, a nevelés feltételeinek megteremtésében,felelős a tisztaságért.

 47. Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás mintája

 48. Közvetlen felettese: óvodavezető

 49. Legfontosabb feladata: Az óvodapedagógus nevelőmunkájának megsegítése.

 50. Kertész munkaköri leírás mintája

 51. A munkakör megnevezése: fűtő-kertész

 52. Közvetlen felettese: az óvodavezető helyettes

 53. Legfontosabb feladata: Az óvodaudvar és kert gondozása.

A fent megnevezett munkaköri leírás minták az SZMSZ mellékletében részletesen megtalálhatóak.

VI.
Létesítmények, helyiségek használatának rendje

 1. 1.Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

 2. 2.A vállalkozás alapján folyó foglalkozásokhoz, valamint a vallási neveléshez az óvodai nevelésen kívül kijelölt helyiségek állnak rendelkezésre.

 3. 3.Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott alkalomszerű rendezvények alkalmával az óvoda helységeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg.

 4. 4.Az óvodavezető döntése alapján, az óvoda szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Az óvoda helyiségeit megfelelően kell használni. Aki használja, felelős:

 5. a.az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért,

 6. b.az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

 7. c.az óvoda tűz- baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért.

 8. d.Az óvodában és 50 méteres körzetében dohányozni tilos!

 9. e.Az óvodát reggel a munkarend szerinti 600 órára érkező óvodapedagógus és dajka nyitja. Az óvoda ajtaja 900 óráig nyitva van, ezt követően 1500 óráig zárva tartjuk. A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit kaput, aki a külső látogatót az óvodavezetőhöz kíséri.

 10. 5.Az ételszállítás a konyhába a megállapodás szerinti időben történik. A konyhában csak a konyhai személyzet tartózkodhat.

 11. 6.A hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik.

 12. Az óvodába belépő személyeket a dajka az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező személyeket az óvodavezetőhöz irányítja.

 13. A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi.

 14. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják.

 15. A helyiségek és az udvar egyéb használata, vagy hasznosítása során a fenntartó vagyonrendeletével összhangban lehet eljárni.

 16. 7.Saját, vagy idegen tulajdonú eszközök behozatalának rendje:

 17. a.Az óvoda területére nem az óvoda tulajdonában levő eszközt, berendezést munkavégzés céljából behozni csak az óvodavezető engedélyével lehet.

 18. b.Az óvodapedagógus védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, használt eszközöket.

 19. c.Az óvodába a nagyobb értéket képviselő személyes tárgyat a dolgozók csak saját felelősségükre hozhatnak az óvoda területére. Az óvoda biztosítja a dolgozók részére az elzárás lehetőségét így azok őrzéséért, a bennük keletkezett károkért vagy eltűnésükért az óvoda felelősséget nem vállal.

 20. d.A személyi tulajdont ért biztosítási káresemények bekövetkezése esetén az intézmény kártérítést csak abban az esetben fizet, ha az eszköz tárolása és használata a helyi szabályzatokban leírtaknak megfelelő módon történik.

 21. 8. A reklámtevékenység szabályai

 22. a.Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.

 23. b.Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyerekeknek szóló egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. A reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az intézményvezető adhat engedélyt.

VII.
Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje


 1. 1.A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, mely ellenőrzési terv alapján teljesül.

 2. 2.Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését.  Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra hozzuk. Az ellenőrzési ütemtervet és a konkrét szempontokat az éves óvoda munkaterv tartalmazza. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható a vezető helyettes és a szakmai munkaközösség vezetője. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell írásban is, aki az abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tehet. Az óvodavezető minden óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, munkaközösség vezető munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során.

 3. 3.Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az óvodavezető helyettes, szakmai munkaközösség, a szülői szervezet.

 4. 4.A pedagógiai munka belső ellenérzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

 5. 5.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai:

 6. a.biztosítja az óvoda pedagógiai munkájának (jogszabályok), valamint a PP előírt működését,

 7. b.elősegíti az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét, hatékonyságát,

 8. c.megfelelő információt, adatot és tényt szolgáltat az óvoda nevelő-oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

 9. 6.Kiemelt ellenőrzési szempontok:

 10. a.a pedagógusok munkafegyelme,

 11. b.a foglalkozások, illetve kezdeményezések

 12. c.az óvodapedagógus és a gyermekek kapcsolata,

 13. d.a nevelőmunka és a tanulás színvonala,

 14. e.felkészülés tervezése, szervezése,

 15. f.alkalmazott módszerei, eszközei,

 16. g.kapcsolata szülőkkel és kollegákkal,

 17. h.a PP követelményének teljesítése.

 18. Az óvodavezető és a helyettes az ellenőrzési ütemterv és az írásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak - óvodapedagógusok munkáját.

 19. Az ellenőrzési ütemterv az érintettek számára hozzáférhető.

 20. Az ellenőrzés kiterjed a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.

 21. 7.Az ellenőrzés formái:

 22. a.nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése csoportlátogatással,

 23. beszámoltatás,

 24. írásbeli dokumentációk ellenőrzése,

 25. szaktanácsadói felmérések, vizsgálatok.

 26. 8.Az ellenőrzés fajtái:

 27. a.Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint.

 28. b.Alkalomszerű: a problémák feltárása érdekében, a napi felkészültség felmérésének érdekében.

 29. Az ellenőrzési tapasztalatok egyénileg kerülnek értékelésre szóban és írásban.

 30. Az általánosítható tapasztalatok a nevelőtestülettel ismertetésre kerülnek a havi óvodapedagógusi megbeszélések alkalmával, melyről feljegyzés készül.

VIII.
A vezetők közötti feladatmegosztás

1. Az óvodavezető

Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat.

Az óvodavezető biztosítja a tárgyi- és a személyi feltételekkel a zavartalan munkát, irányítja az óvoda szakmai életét.

További feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melyet a fenntartó készít el.

Az óvoda vezetője felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért.

A kiadmányozás és képviselet szabályait a - polgármesteri és jegyzői utasítás az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban és az önállóan működő költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás szabályozásáról - szerint látja el. Utalványozási hatáskörét átruházhatja az óvodavezető helyettesnek és az óvodatitkárnak.

Az óvoda vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbaleset megelőzéséért.

Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 1. c.Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 2. d.Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

 3. e.Felel a pedagógiai munkáért.

 4. f.Megszervezi a gyermekvédelmi feladatok ellátását.

 5. g.Megteremti a nevelőmunka biztonságos feltételeit.

 6. h.Intézkedik a gyermekbalesetek megelőzése tárgyában.

 7. i.Biztosítja a gyermekek rendszeres egészségügyi ellátását.

 8. j.Dönt a gyermek óvodába való felvételéről a törvényben írtak szerint.

 9. k.Dönt a felül bírálati és törvényességi kérelmekről első fokon eljárva, a hatáskörében tartozó ügyekben.

 10. l.Dönt a gyermekek csoportba történő beosztásáról.

 11. m.Dönt az óvodai elhelyezés - átvétellel, kimaradással, fizetési hátralék miatti - megszüntetéséről.

 12. n.Felelős a sajátos nevelési igényű gyermek felülvizsgálatának kezdeményezéséért, szakértőhöz utalásáért.

 13. o.Tájékoztatatást nyújt a szülőknek az óvodáztatási támogatás lehetőségéről.

Kizárólagos jogkörébe tartozik:

 1. a.a nevelőtestület vezetése,

 2. b.a szakmai munka irányítása és ellenőrzése

 3. c.a tanügy igazgatási döntések meghozatala,

 4. d.munkáltatói, továbbá a hatáskörébe tartó gazdálkodási, kötelezettségvállalási, utalványozási jogkör gyakorlása.

 5. e.fegyelmi jogkör

Közvetlenül irányítja:

a. gyermekvédelmi munkát,

b. munka- és tűzvédelmi tevékenységet,

c. a gazdálkodási feladatokban résztvevő óvodatitkár munkáját.

Az óvodavezető hatásköréből átruházza az óvodavezető helyettesre:

 1. a.a dajkák munkájának irányítását,

 2. b.a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését,

 3. c.étkezéssel kapcsolatos teendők ellátását,

 4. d.szabadságok kiadásának megtervezését.


2. Az óvodavezető helyettes

Az óvodavezető helyettes vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, hatáskörét és annak gyakorlási módját a munkaköri leírása szabályozza. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítést.

 1. a.Az óvodavezető két hét távolléte esetén a csoport mellett helyettesítő óvodavezető helyettes intézkedési jogköre kizárólag az intézmény zökkenőmentes működésével, a gyerekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

 2. b.Az óvodavezető egy hónapon belüli hiányzása esetén az óvodavezető helyettes a munkáltatói jogokat is gyakorolja.

 3. c.Az óvodavezető tartós hiányzása esetén (egy hónapon túli) az óvodavezető helyettes a vezetői feladatokat teljes jogkörben gyakorolja, kivéve fegyelmi eljárási ügyben.

A nevelési területén közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.  Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.

Felelős:

a. Az intézményi továbbképzések megszervezéséért.

b. A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért.

c. A szülői szervezet működésének segítéséért.

d. A helyettesítési beosztás elkészítéséért.

e. Pedagógusok adminisztrációjának ellenőrzéséért.

Az óvodavezető helyettes feladata:

 1. a.a munkaidő-nyilvántartást heti egy alkalommal ellenőrzi,

 2. b.amennyiben eltérést tapasztal, a dolgozó bevonásával meggyőződik a nyilvántartásban szereplő adat helyességéről, ha nem, jelzi annak szükségességét, hogy a munkaidő nyilvántartást javítsa. Azt az óvodavezető helyettes aláírásával és pecséttel hitelesíti.

3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van:

a. óvodavezetőnek

b. óvodavezető helyetteseknek

A vagyonnyilatkozatokat 2 évente a jogszabályok betartásával, a fenntartóhoz kell benyújtani. A dokumentumok tárolásáról is az önkormányzat gondoskodik.

4. Közalkalmazotti tanács

Feladatait, jogait és kötelességeit a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza.

Az Óvodavezetőség havonta egyszer - illetve szükség szerint - ülést tart. Az ülésekre meg kell hívni véleményezési-, javaslattevői joguk gyakorlása miatt a közalkalmazotti tanács képviselőjét.

Az óvoda szervezeti vázrajza


óvodavezető

                   ↕                   

óvodavezető helyettes    ↔   óvodatitkár      ↔    KAT elnök

                                                                           ↕                                                  munkaközösség vezető

    óvodapedagógusok             ↕           

                                                                                          ↕  

dajkák,fűtő-kertész

IX.
A nevelőtestület és a nevelőtestületi hatáskörök átruházása

 1. 1.A nevelőtestület a nevelési intézményben a pedagógusok közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve.

 2. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok, valamint a nevelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.

 3. A nevelőtestület döntési, a magasabb jogszabályokban megfogalmazott véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik

 4. A nevelőtestület kapcsolattartásának formái: értekezletek, heti összejövetelek, megbeszélések, hospitálások, tanulmányi kirándulások.

 5. Döntési joggal rendelkezik:

 6. a.a pedagógiai program elfogadásában,

 7. b.az SZMSZ elfogadásában,

 8. c.a munkaterv jóváhagyásában,

 9. d.átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában,

 10. e.házirend elfogadásában,

 11. f.továbbképzési terv elfogadása

 12. Véleményezi:

 13. a.az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztását,

 14. b.a vezető helyettes megbízását,

 15. c.valamint a megbízás visszavonását,

 16. d.az intézményvezetői programokat.

 17. Javaslatot tesz: az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.


 1. A nevelőtestület a döntéseit értekezleteken hozza meg, nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel. Személyi kérdésekben előzetes döntés alapján titkos szavazással dönthet. A szavazatok egyenlősége esetén a vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok évenként sorszámozva az óvoda irattárába kerülnek.

 2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 60%-a kéri.

 3. a.nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak 51%-a jelen van,

 4. b.nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönthet,

 5. c.erről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni.

 6. Egy nevelési évben a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja:

 7. 1.Tanévnyitó értekezlet

 8. 2.Őszi nevelői értekezlet

 9. 3.Tavaszi nevelői értekezlet

 10. 4.Tanévzáró értekezlet

 11. 5.A nevelési évben megrendezésre kerülő szakmai nap

 12. Az óvodapedagógusok minden év június 15-ig kötelesek írásos beszámolót készíteni az adott nevelési évben a csoportban megvalósított feladatik értékeléséről. Éves értékelést kell készíteni a szakmai és működési feladatok ellátásával megbízott óvodapedagógusnak.

 13. Az óvodapedagógusnak a gyermek értelmi, beszéd, hallás-látás, mozgásfejlődésének eredményét félévente értékelni kell. A gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat rögzíti.

 14. 2.Nevelőtestület munkájához nyújtott szakkönyvek, informatikai és műszaki eszközök rendje

 15. a.az óvodapedagógus az óvoda könyvtárában a munkájához szükséges található szakmai könyveket a kialakított kölcsönzési rendszer alapján kezelje.

 16. b.Az informatikai és műszaki eszközöket (számítógép, laptop, projektor, videokamera, fényképezőgép) csak rendeltetésszerűen használhatja, amennyiben hibát észlel, azonnal jelentse a munkavédelmi felelősnek. Használhatja a szakmai munkájához szükséges anyagok megtekintéséhez, továbbá a csoport dokumentációjának elkészítéséhez. Más tevékenység végzése az adott eszközökkel nem engedélyezett.

 17. 3.Pedagógiai adatkezelésünk:   

 18. Óvodánkban az alábbi kötelező nyomtatványok vezetése kötelező.

 19. Óvodavezető:

 20. a. Felvételi előjegyzési napló

 21. b. Óvodai törzskönyv

 22. c. Óvodai szakvélemény

 23. Óvodapedagógus:

 24. a. Felvételi és mulasztási napló

 25. b. Óvodai csoportnapló

 26. c. Nevelési és fejlesztési terv

 27. d. Egyéni fejlődés nyomon követése: megfigyelő lap

 28. e. Tehetség gondozási megfigyelési lapok

 29. 4.A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:

 30. a. nevelési program elfogadása

 31. b. szervezeti és működési szabályzat elfogadása

 32. c. házirend elfogadása

 33. 5.A nevelőtestület értekezletei:

 34. A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg.

 35. A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a véleményének kialakításához szükséges előzetes kutatások, összefoglalók, egyéb írásos anyagok elkészítésére, részfeladatok elvégzésére tagjait megbízhatja.

 36. Az egyes feladatok elvégzésére történő megbízást a nevelőtestület vezetője is megteheti.

 37. A megbízott, a rábízott feladatot legjobb tudása szerint köteles ellátni.

 38. A beszámoltatása a nevelőtestület megbeszélésén történik, ahol az elvégzett feladatról számot ad.

 39. Hatáskör:

 40. a.A nevelőtestület átruházza az óvodában a KAT-ra, az óvodapedagógus külön megbízásának elosztásával kapcsolatosan a Nkt-ben meghatározott véleményezési jogkörét. A véleményezés gyakorlásáról a szakmai teamek a soron következő nevelőtestületi értekezleten adnak számot.

 41. b.A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben, a félévente egy alkalommal összehívott alkalmazotti értekezleten valósul meg.

 42. Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvodapedagógusai rendszeresen megbeszélik a csoportos dajkával.

X.
Szakmai munkaközösség

A nevelőtestület szakmai munkaközössége: az azonos feladatok ellátására, illetve nevelési területenként szakmai munkaközösséget hozhat létre.

Részvétel a pedagógiai munkában: Az óvoda pedagógusainak szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. Együttműködik az óvodapedagógusokkal, havi egy alkalommal a munkaközösség vezető beszámol a testületnek a munkáról.

Ha több tanéven keresztül működő állandó munkacsoport van, tagjait tisztségükben a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten megerősíti.

A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség irányítására, koordinálásra munkaközösség vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával.

A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak.

Feladatai:

 1. a.segítséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez,

 2. b.a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot tehetnek a nevelőmunka változtatására,

 3. c.igényelheti szaktanácsadó segítségét,

 4. d.összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert,

 5. e.végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi nevelési program módosítására.

XI.
Helyettesítési rend

 1. 1.Akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesítését teljes felelősséggel az óvodavezető helyettes látja el az azonnal döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

 2. 2. Az óvodavezető távolléte esetén a helyettesítés ellátása a III/3. pontja alapján történik.

 3. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítést a felelős vezető látja el, ez az óvodavezető által adott megbízás alapján. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti.

 4. 3.Az óvodavezető tartós távolléte

 5. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés tejes körű. Tartós távollétnek az 1 hónap, illetve ennél hosszabb időtartam minősül.

 6. 4.Az óvodatitkár hiányzása esetén őt az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes helyettesíti.

 7. 5.Az óvodapedagógusok, dajkák, kertész hiányzása esetén belső átszervezéssel oldja meg az óvodavezető a helyettesítést.

A hiányzó dolgozó helyettesítését végző kolléga teljes felelősséggel felel a ráruházott feladatok elvégzésére.

XII.
A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formái, rendje

 1. 1.Szülői Szervezet

 2. Az óvodában a szülők törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet (továbbiakban SZSZ) hoznak létre.

 3. Az óvodaszintű SZSZ vezetésével az óvodavezető, a csoportszintű SZSZ képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus hatáskörét meghaladó ügyekben a vezető helyettes tart kapcsolatot.

 4. Az óvodaszintű SZSZ vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosított.

 5. A meghívás, a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.

 6. Az óvoda vezetője a Szülői Szervezet vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, és a gyermekeket érintő kérdésekről. Évi egy alkalommal összehívja a Szülői Szervezet választmányát és tájékoztatást ad az éves óvodai munkatervről. A szülőket érintő financiális kérdésekben kéri véleményüket.

 7. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezet képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.

 8. 2.A Szülői Szervezet egyetértési és véleményezési jogot gyakorol:

 9. a. a pedagógiai program elkészítésénél

 10. b. a Házirend megalkotásában, SZMSZ elkészítésében

 11. c. a gyermekek fogadásának rendjéről

 12. d. a vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás módjáról

 13. e. az ünnepélyek megemlékezések rendjét illetően

 14. f. a szülőket anyagilag is érintő ügyekben

 15. g. óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában

 16. h. szülői értekezlet napirendjének meghatározásában

 17. i. munkatervnek a szülőket is érintő kérdésekben

 18. j. az Adatkezelési Szabályzat elkészítésében

 19. k. minden olyan kérdésben, amely a gyermekek nagyobb csoportját érint.

 20. 3.A szülők jogai:

 21. a. megismerni a Pedagógiai Programot, Házirendet és a SZMSZ-t

 22. b. a tájékoztatáshoz való jog

 23. c. a részvételhez való jog

 24. d. a feltett kérdéseikre történő válaszadás, amely érdemi joga

 25. e. javaslattal élhet a szülőkkel és a gyermekekkel kapcsolatos kérdésben.

 26. Az alapdokumentumok véleményezését a Szülői Szervezet végzi. A jegyzőkönyvek, vélemények aláírására a mindenkori SZSZ elnök (akadályoztatása esetén a helyettese) jogosult.

 27. 4.A jogorvoslat rendje:

 28. A szülő gyermeke érdekében az intézmény döntését tartalmazó közlés ellen felül bírálati és törvényességi kérelemmel élhet. A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel.

 29. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felül bírálati kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy törvényességi kérelemre /jogszabálysértési hivatkozás/hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem, illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felül bírálati kérelem tekintetében.

 30. 5.Óvodáztatási támogatás szabályai:

 31. A támogatás feltétele, hogy az óvodavezető igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást.

 32. 6.Tájékoztatás az intézmény alapdokumentumairól:

 33. Az óvodai alapdokumentumok hitelesített másolati példányban megtalálhatók a szülők részére a bejáratnál és a honlapon.

 34. A szülő áttanulmányozhatja a dokumentumokat, melyek az épületből nem vihetők el! A dokumentumokról a szülők szóban is kérhetnek tájékoztatást. Erre fogadóórákon is módjuk van. Előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges.

 35. Az óvoda Házirendjét beíratáskor a szülők megkapják, illetve a faliújságon folyamatosan megtekinthetik.

 36. A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásával kapcsolatos dokumentumok őrzése az óvodavezető feladata.

 37. 7.Tájékoztatás a sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújtott szolgáltatásról:

 38. A tájékoztatás formái:

 39. a.Szülői értekezlet - általános tájékoztatás

 40. b.Fogadóórák (szakember jelzésére, szülői kérésre), egyéni tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, a fejlesztés irányáról.

 41. A nevelést segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus) fogadóóráiról a szülőket a faliújságon és az óvoda honlapján tájékoztatjuk.

 42. 3.A szülőkkel való kapcsolattartás formái:

 43. a. családlátogatás

 44. b. szülői értekezlet, szülői fórum

 45. c. fogadóórák

 46. d. nyílt napok

 47. e. játszó-és munkadélutánok

 48. f. óvodai rendezvények

 49. g. faliújságon lévő hirdetmények, tájékoztatók, értékelések

 50. h. igények és lehetőségek függvényében napi kapcsolattartás

 51. i. igény-és elégedettség mérés.

 52. A szülői értekezleteken tájékoztatást adunk a szülőknek az igénybe vehető kedvezményekről (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, feltételei, igénybe vételének módja). A faliújságokon is részletes írásos felvilágosítást adunk.

 53. A kapcsolattartó személy az óvoda gyermekvédelmi megbízottja.

 54. Az értekezletről készült jegyzőkönyveket iktatva, zárt szekrényben őrizzük, a fogadóórák feljegyzései a csoportnaplóban találhatóak.

XIII.
Külső kapcsolatrendszer formája, módja

Az óvoda feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához rendszeresen tart fenn kapcsolatot más intézményekkel. Az óvoda képviselete az óvodavezető feladata és jogköre. A külső kapcsolattartás részletes szabályozása, a partnerek azonosítása munkatervben történik.

 1. 1.Gazdálkodási jogkör

 2. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 Budapest, Szent László tér 29.), a kapcsolattartásért az óvodavezető a felelős. 

 3. A fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállítja és a fenntartó a költségvetési rendeletében biztosítja azt. Az alapfeladatok ellátáshoz szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik. A gazdálkodási feladatok részletes szabályozása az „Együttműködési megállapodás” tartalmazza.

 4. A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.

 5. 1.Az óvodavezető kapcsolatot tart a Pedagógiai - szakmai Szolgáltatások ellátására létrehozott intézménnyel. Az általa szervezett kerületi szakmai munkaközösségekbe az óvodapedagógusok önkéntes alapon csatlakoznak.

 6. 2.A gyermekek fejlesztésének, iskolaérettségének elbírálásában a fejlesztő pedagógus szükség szerint közreműködik a Pedagógiai Szakszolgáltatóval

 7. a. nevelési és képességproblémák esetén az óvoda javaslatára

 8. b. iskolaérettségi vizsgálat esetén

 9. c. beilleszkedési, tanulási, magatartás (továbbiakban: BTM) zavaros gyermekek vizsgálat esetén

 10. - Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatának kérésekor

 11. 3.Az óvoda rendelkezik gyermekvédelmi feladatokat ellátó személlyel., aki kapcsolatot tart a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központtal.

 12. 4.Az egyházak képviselőivel az óvodavezető helyettes tart kapcsolatot.

 13. 5.Pedagógiai Szakszolgáltató szakvéleményt ad a

 14. - ajátos nevelési igény megállapításához

 15. - sajátos nevelési igény felülvizsgálatához

 16. - beszédproblémák esetén az óvoda javaslatára.

 17. Kapcsolattartó személy: óvodavezető, fejlesztő pedagógus

XIV.
Ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok


 1. 1.Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, az óvoda jó hírnevének megőrzése a közösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnep és megemlékezések, az óvoda helyi hagyományai közé tartozó rendezvények pontos időpontját, a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az óvoda éves munkatervében határozzuk meg. A gyermekcsoportokon belül megemlékezést tartunk egyéb évfordulókról, fontos eseményekről.

 2. 2.A gyermek-közösségekkel kapcsolatos hagyományok:

 3. c.ajándékkészítés anyák napjára, karácsonyra, húsvétra, gyermeknapra

 4. d.népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz kapcsolódó szokások

 5. e.tavaszi kirándulások szervezés

 6. f.közös megemlékezés a gyermekek név-, és születésnapjáról

 7. 3.Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása:

 8. d.Mászóka-nap

 9. e.Mikulás

 10. f.Karácsony

 11. g.Farsang

 12. h.Húsvét

 13. i.Gyermeknap

 14. j.Anyák napja

 15. k.Ballagás

 16. l.Kihívás napja

 17. m.Autómentes nap

 18. 4.Nemzeti Ünnep: Március 15-i megemlékezés

 19. 5.Népi hagyományok ápolása:

 20. a.jeles napokhoz kapcsolódó szokások, népi játékok

 21. b.népi kézműves technikák bemutatása, megtanítása

 22. c.világnapok megtartása /népmese,csillagászat, víz,föld,madarak,állatok/

A tanulmányi kirándulások, séták és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv szerint történik.

XV.
Rendszeres egészségügyi feladatok ellátásnak rendje

Az óvoda működtetése során az ÁNTSZ előírások, valamint a HACCP rendszer követelményei maradéktalanul betartásra kerülnek.

 1. 1.Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó védőnő látja el a fenntartó Önkormányzat Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közötti megállapodás alapján.

 2. 2.A védőnő rendszeresen látogatja óvodánkat. Az óvodavezető biztosítja a védőnő munkafeltételeit.

 3. 3.A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi szűrés történik.

 4. 4.A betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és rövid időn belül értesíti a szülőt. Az orvos igazolja a gyermek közösségbe való részvételét. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát.

 5. 5.A fenntartó szervezésében a teljes alkalmazotti kör rendszeres üzemorvosi vizsgálaton vesz részt.

XVI.
Az óvodai védő - óvó előírások, a vezetők, alkalmazottak feladata  baleset esetén

Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, illetve a gyermekvédelmi rendszerekhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, az óvoda segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, vagy más ifjúságvédelmi hatóságtól.

Az óvodavezető gondoskodik a gyermekvédelemmel megbízott pedagógus munkájához szükséges feltételek megteremtéséről. Az óvodában a védő - óvó előírások megléte, betartása és működése felől gyermekvédelmi megbízott gondoskodik.

Az óvoda házirendje részletesen meghatározza a védő-óvó előírásokat, melyet az óvoda dolgozói, a szülők hozzáférhetnek az óvoda faliújságján és a honlapon.

A dolgozók feladatai a megelőzésben:

Az óvodavezetőnek és az alkalmazottaknak kötelességük mindent megtenni a gyermekbalesetek megelőzése tárgyában. A gyermekekkel, az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozással együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát a nevelési év megkezdésekor, valamint szükség szerint a gyermekek életkorának a fejlettségi szintjüknek megfelelő formában ismertetni kell. Az ismertetés tényét dokumentálni kell. Az irat az óvoda iratai között iktatásra kerül.

Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteteket átadja, valamint ha észleli, hogy balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie és betartania kell az óvodai munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

A nevelés év megkezdésénél és bármilyen baleset esetén baleseti oktatást kell tartani, és ezt a csoportnaplóban rögzíteni kell. Baleseti oktatást kell tartani séták, kirándulások előtt is.

A testnevelési foglalkozások előtt baleset megelőzési feladatokat lát el az óvodapedagógus.

A vezetők és alkalmazottak feladatai gyermekbalesetek esetén:

Az óvodában bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A nyilvántartást a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megbízott pedagógus köteles vezetni. A 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. A bekövetkezett gyermekbaleseteket az óvodavezető jelenti a www.db.okm.gov.hu/baleseti weblapon, és az előírt nyilvántartásba bevezeti.

Eljárási szabályok baleset esetén:

 1. 1.a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,

 2. 2.ha szükséges orvost kell hívni,

 3. 3.a veszélyforrást azonnal meg kell szüntetni,

 4. 4.jelezni kell az óvodavezetőnek, munkavédelmi megbízottnak,

 5. 5.a szülőt értesíteni kell,

 6. 6.3 napon belül az www.db.okm.gov.hu/baleseti weblapján be kell jelenteni.

Az eljárási szabály baleset esetén a dolgozói faliújságon található, melyet minden szeptemberben aktualizálunk.

Minden balesetet ki kell vizsgálni a munkavédelmi megbízottnak és az óvodavezetőnek a szülői részvétel biztosítása mellett, és a gyermek balesetekkel kapcsolatos magasabb jogszabályok előírása alapján kell eljárni:

 1. 1.A balesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.

 2. 2.A 8 napon túl gyógyuló balesetet ki kell vizsgálni, az erről készült baleseti jegyzőkönyvet az okm.gov.hu/baleseti weblapján el kell készíteni, majd rögzíteni kell, egy példányt a szülőknek kell átadni, egy példányt a fenntartónak kell elküldeni, egy példány marad az óvoda irattárában.

 3. 3.Minden egyéb teendőt az Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat, a Katasztrófavédelmi Prevenciós Program, illetve a Biztonságos Óvoda Szabályzata szabályozza.

XVII.
Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők


Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő- oktató munka szokásos rendjét akadályozza, illetve a gyerekek és a dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az óvoda épületét, felszerelését veszélyezteti

Ilyenek a:

1. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz),

2. tűz

3. robbantással történő fenyegetés.

Az ilyen esetet azonnal közölni kell az óvodavezetővel.


A rendkívüli eseményről értesíteni kell:

1. a fenntartót,

2. katasztrófavédelmet,

3. robbantásos fenyegetésnél a rendőrséget,

4. személyi sérülés esetén a mentőket,

5. egyéb esemény esetén a munkavédelmi felelőst.

Bombariadó esetén a tűzriadó menekülési tervében szereplő, legrövidebb útvonalon a gyermekeket az épületből ki kell juttatni, a gyermekek biztonságos felügyeletét meg kell szervezni. A rendőrség és a fenntartó egyidejű értesítése kötelező. Ezen kötelezettség az óvodavezető feladata.

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor az óvoda a rendelkezésre álló adatok közlésével azonnal bejelenti a fenntartónak.

XVIII.
Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokhitelesítésének
és tárolt dokumentumok kezelési rendje


 1. 1.Az óvodában használt nyomtatványok lehetnek papíralapúak és elektronikus úton előállított nyomtatványok.

 2. 2.A papíralapú okiratokat az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően kell kezelni. Az elektronikus úton előállított dokumentumok egy nyomtatott példányát leiktatva, papíralapon az óvodavezető aláírásával és az óvoda körpecsétjével ellátva, hitelesítve az óvoda irattárában az óvodatitkár köteles elhelyezni. A további lapszámokat nevének kezdőbetűjének szignójával látja el az óvodavezető, a tárolása az Iratkezelési Szabályzatban leírtaknak megfelelően történik.

 3. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás (KIR, KIR3, ebédprogram) tartalmát mentés után nyomtatott formában az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően történik.

XIX.
Minőségi munkavégzéssel járó kereset kiegészítés feltételei


A óvoda vezetője kereset kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését - illetve a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a teljes rendes munkaidő nevelési órákkal le nem kötött részében nyújtott minőségi munkavégzést (a továbbiakban kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést).

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítható – az óvoda bármely alkalmazottja részére – egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre.

A meghatározott időre szóló kereset kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni.

A havi rendszerességgel fizetett kereset kiegészítés egy nevelési évnél hosszabb időre nem szólhat, de több alkalommal is megállapítható.

A kiemelt munkavégzésért, minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés feltételeit az SZMSZ-ben kell meghatározni.


A minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei:

 1. 1.Kiemelt minőségi pedagógiai munkát végez a gyermekcsoportban (szilárd szokás és szabályrendszer az udvaron és a csoportszobában, bensőséges légkör a gyermekcsoportban).

 2. 2.Az átlagosnál több munkát végez a csoportban (játék és eszközkészítés), ötletekkel gazdagítja mind a csoportját, mind az óvodai programokat.

 3. 3.Folyamatos ön- és szervezett képzéseken való részvétel, az ott szerzett ismeretek átadása.

 4. 4.Aktív magatartás és építő jellegű hozzászólások a munkatársi- és nevelési értekezleteken.

 5. 5.A PP alkalmazásához és beválásához kapcsolódó nevelési és oktatási agyag elkészítésében és megvalósításában részt vesz.

 6. 6.Figyel a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

 7. 7.Az óvoda kiemelt feladatainak megfelelően szervezi csoportjának minden napjait a teremben és az udvaron.

 8. 8.A teljes rendes munkaidő nevelési órákkal le nem kötött részében önként ellát a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat.

 9. 9.Az óvoda szakmai munkájának és hírnevének erősítéséhez hozzájárul kerületi szinten.

XX.
Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) az óvoda nevelőtestülete fogadja el, az óvodavezető hagyja jóvá és az a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti a 2011. november 16-án a fenntartó által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak 2013. március 27-i módosítása.

A hatályba lépett SZMSZ -t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező. Megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

Az SZMSZ -ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

Közzététel: óvodai honlap, KIR rendszer

Kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás a Pedagógiai Programról (PP), SZMSZ-ről, Házirendről.

Az óvoda honlapján hozzuk nyilvánosságra az óvoda PP-ját, SZMSZ-ét és Házirendjét.

Ezek a dokumentumok és adatok nyilvánosak, az óvodában mindenki által hozzáférhető a bejáratnál és nevelőtestületi szobában is megtalálható. Tájékoztatás bármikor kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az óvodavezetőtől.

A szülők tájékoztatása az óvodai beíratások előtt szervezett formában történik. A beiratkozást követő első szülői értekezleten részletes tájékoztatást adunk a dokumentumokról illetve minden szülőnek a házirend egy példányát átadjuk, amit aláírásukkal igazolnak.

Az SZMSZ-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

Az SZMSZ rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályoktól érvényesen nem térhet el.


SZMSZ hatályba lépésének ideje: 2013. május 02.


SZMSZ módosítása, felülvizsgálata:

Az SZMSZ módosítására akkor kerülhet sor:

1. a jogszabályokban szervezeti és működési tekintetben változás áll be,

2. az alább felsorolt valamelyike módosítást kezdeményez.

Az SZMSZ módosítását, felülvizsgálatát kezdeményezheti:

1. a fenntartó

2. a nevelőtestület,

3. az óvoda vezetője,

4. a Szülői Szervezet intézményi szintű vezetősége.

A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.

Záradék

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület döntése alapján és a Szülői Szervezet elnöke (a szülők véleményének előzetes egyeztetése alapján) az óvoda ................../2013. számú határozatában elfogadta 2013. szeptember 12-én nevelőtestületi értekezlet keretében. 


Budapest, 2013. szeptember 13.


P.H.

Óvodavezető


A. Melléklet:

1. Adatkezelési Szabályzat (benne: Iratkezelési Szabályzat)

2. Munkaköri leírás minták

B. Az SZMSZ -hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok:                                              

1.  Közalkalmazotti Szabályzat

2.  FEUVE

3.  Szabálytalanságok rendje

4.  Munkarend

5.  Szülői Szervezet Munkájának Szabályzata

6.  Minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés és címek adományozása

7.  Munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási szabálya

8.  Úszástámogatási Szabályzat

9.  Biztonságos óvoda programja

10. Pályázati eljárás rendje

11. Vezetékes és rádiótelefonok szabályzata

12. Saját gépjármű használatának szabályzata

 1. 13.Bérgazdálkodási Szabályzat

MELLÉKLETEK

1. Adatkezelési szabályzat

I. Az alkalmazottak adatai

 1. 1.Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok lehetnek:

 2. név, születési hely és idő, állampolgárság;

 3. lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;

 4. munkaviszonyra, közalkalmazotti viszonyra vonatkozó adatok.

 5. A munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok az alábbiak:

 6. iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány, munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, szabadság, kiadott szabadság, az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,

 7. a többi adat (az érintett hozzájárulásával).

 8. 2.Az adatok kezelésére jogosultak:

 9. az alkalmazottak tekintetében az óvodavezető,

 10. az óvodavezető tekintetében a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere.


 11. 3.Az alkalmazottak adatai továbbíthatók: a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

II. A Szakértői és Nevelési Tanácsadói vizsgálatban részesült gyermekek adatai

 1. 1.A nyilvántartott adatok lehetnek:

 2. a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének (tartózkodási helyének) címe;

 3. a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;

 4. a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok (anamnézis)

 5. a gyermek óvodai fejődésével kapcsolatos adatok;

 6. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok.

 7. A többi adat (az érintett hozzájárulásával).

 8. 2.A gyermekek adatai továbbíthatók:

 9. a.A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv és nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.

 10. b.A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek és vissza.

 11. c.Az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának.

 12. d.vodaváltás esetén az új óvodának.

 13. e.A szakmai ellenőrzés végzőjének.

 14. f.A gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához

 15. g.A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.

III. Adatkezelés az intézményben

 1. 1. Titoktartási kötelezettség

 2. A pedagógust, a pszichológust, az orvost hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.

 3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógus közösség tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.

 4. 2.A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik

 5. Azokra az esetekre:

 6. Ha a gyermekek adatait a II./2. pontban meghatározott célokból továbbítja az intézmény.

 7. Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok ellátásához továbbítja az intézmény

 8. Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással, juttatásokkal, kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, a kötelező nyilvántartások vezetése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli.

 9. 3.Az adattovábbításra jogosult

 10. Az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.

 11. 4.Önkéntes adatszolgáltatás

 12. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.

 13. 5.Az adatok statisztikai célú felhasználása

 14. Az alkalmazottak, a gyermekek  jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell azokat átadni.

IV. A közoktatás információs rendszere (KIR)

 1. 1.Központi nyilvántartás

 2. A közoktatás információs rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszerébe az intézmény köteles adatot szolgáltatni.


 3. 2.Közalkalmazotti nyilvántartás

 4. A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus munkakörben, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben foglalkoztat az intézmény, azonosító számot ad ki.

 5. A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását (név, születési adat, azonosító szám, végzettség, munkahely címe, típusa, OM azonosítója), akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetteken kívül – csak az egyes, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának az ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 5 évig lehet kezelni (kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartás.

Melléklet az Adatkezelési szabályzathoz

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt. 5. sz. mell. szerint

I. Adatkör

A közalkalmazott

 1. neve (leánykori neve)

 2. születési helye, ideje

 3. anyja neve

 4. TAJ-száma, adóazonosító jele

 5. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma

 6. családi állapota

 7. gyermekeinek születési ideje

 8. egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

II. Adatkör

A közalkalmazott

 1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma, kelte

 2. szakképzettségei

 3. -megnevezése

 4. -a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény neve

 5. -az oklevél, bizonyítvány száma, kelte

 6. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett

 7. -bizonyítványt kiállító vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés megnevezése

 8. -a bizonyítvány száma, kelte

 9. tudományos fokozata

 10. idegennyelv-ismerete

III. Adatkör

A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött időtartamai a Kjt. 87/A §-a alapján:

 1. a munkahely megnevezése

 2. a munkaviszony kezdete

 3. a munkaviszony megszűnése

 4. az eltöltött időtartam

 5. a megszűnés módja

IV. Adatkör

A közalkalmazott

 1. közalkalmazotti jogviszonyának kezdete

 2. -a besoroláshoz

 3. -a jubileumi jutalomhoz

 4. -felmentési időhöz

 5. -a végkielégítéshez

 6. állampolgársága

 7. a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte

 8. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

V. Adatkör

 1. a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

 2. e szervnél a jogviszony kezdete

 3. a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEOR-száma

 4. címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai

 5. a minősítések időpontja és tartalma

 6. hatályos fegyelmi büntetése

VI. Adatkör

 1. személyi juttatások

VII. Adatkör

 1. a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama

VIII. Adatkör

 1. a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint

 2. a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai

IX. Adatkör

 1. A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai (erről a Kjt. 41. § (1)–(2) bekezdése szól).


Iratkezelési Szabályzat


1.1. A szabályzat jogi alapja:

 1. 1995. évi LXVI törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről

 2. 11/1994.(IV.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről

1.2. Az intézmény ügykörei

Az ügykör a szervezet vagy az alkalmazott hatásköre és illetékessége által meghatározott, összetartozó egyedi ügyek összessége, csoportja.

Az intézmény ügykörei:

 1. Fenntartói ügykör (utasítások, intézkedések)

 2. Vezetési ügykör (igazgatás, irányítás)

 3. Nevelési és oktatási ügykör (szakmai munkavégzés)

 4. Gazdasági ügykör (pénz- és vagyongazdálkodás)

 5. Alkalmazotti ügykör (személyi-, bér és munkaügyek)

 6. Ellátotti ügykör (gyermek nyilvántartás, kérelmek, engedélyek)

 7. Egészség-, gyermekvédelmi ügykör (szociális, egészségügyi)


1.3. Az ügyintézés irányítása, szervezése, ellenőrzése

1.3.1 Az ügyintézés, az ügyvitel és az ügyirat fogalma

Ügyintézés során a különböző ügykörökbe tartozó ügyek megoldásáról (elintézéséről) a kijelölt, vagy a munkakörileg illetékes alkalmazottaknak, az ügyintézőknek kell gondoskodni. Az ügyintézés az intézmény működésével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása:

 1. a tartalmi ügykörei (érdemi) feladatok végrehajtása, és

 2. a formai (kezelése) ügyviteli munkamozzanatok sorozata.

Az ügyintéző az ügyet érdemben megoldó alkalmazott (az ügy előadója), aki az ügyet előkészíti döntésre. Az ügyintézőt az intézményvezető, vagy vezető helyettese jelöli ki: részére szignálja a konkrét ügyet.

Ügyvitel: az intézmény folyamatos működésének alapja az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit foglalja magában.  Az ügyvitel az intézmény ügykörébe tartozó és a hivatalos ügyintézésben kifejtett tevékenységek technikai feltételrendszere.

Az intézmény ügyvitelét a hatályos jogszabályok, és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

Ügyirat az intézmény működése, az ügyintézés során keletkező irat, amely az ügy minden ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza.

1.3.2. Ügyiratok beérkezése, vezetése, nyilvántartása

 1. A nevelési –oktatási intézmény részére érkező – nem névre szóló – leveleket, iratokat és egyéb küldeményeket az óvodavezető vagy az óvodatitkár veszi át és bontja fel.

 2. Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a „sérülten érkezett” vagy „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja.

 3. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat. A névre szóló iratot, amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontás után haladéktalanul vissza kell juttatni az iratkezelőhöz.

 4. A nevelési –oktatási intézménybe érkezett, ill. azon belül keletkezett iratokat iktatni kell.

 5. Az iktatókönyv pontos vezetésének célja, hogy az intézményi működés konkrét ügyeihez tartozó ügyiratok bármikor visszakereshetőek legyenek. Ennek érdekében kézi iktatás céljára olyan iktatókönyvet kell használni: oldalszámozása folyamatos, és minden évben hitelesítetten kell megnyitni és lezárni. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetés naptári évenként újra kezdődő sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iraton és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot.

 6. Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési –oktatási intézmény nevét, székhelyét, az iktatószámot, az ügy elintézőjének nevét, az ügyintézés helyét, idejét, a nevelési –oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

1.4. Irattár

 1. Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.

 2. Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni. Az iratok selejtezését a nevelési –oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.

 3. Ha az ügy jellege megengedi az ügyiratban foglaltakat távbeszélőn, faxon, e-mail-ben is elintézhetők. Ilyen esetben az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, módját, az elintézés határidejét, az ügyintéző aláírását.

1.4.1. Tájékoztatás az ügyekben és az ügyiratok védelme

Az intézményben bármely üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást csak az intézményvezető és helyettesei adhatnak. A gyermek szülőjének (igazolt képviselőjének) a gyermek irataiba való betekintést úgy kell biztosítani, hogy az mások személyiségi jogait ne sértse.

Hivatalos szerveknek adatokat és információkat csak írásos megkeresés alapján, intézményvezetői engedéllyel lehet rendelkezésre bocsátani.

Az iratot munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak a felelős vezetői engedéllyel lehet.

Az iratok tartalmát illetéktelen személy nem ismerheti meg, abba nem tekinthet be.

1.4.2. Bizalmas iratok kezelése

Az alkalmazottak személyi anyaga a vezetői irodába, zárt szekrényben kerül elhelyezésre. A bizalmas iratokat az iroda helységéből kivinni csak a vezető engedélyével lehet.

Az iratokba betekinthet:

 1. óvodavezető

 2. vezető helyettesek

 3. az alkalmazott, kizárólag a személyes irataiba

 4. A gyermekek vizsgálatát végző intézmények:

 5. -Nevelési Tanácsadó

 6. -Tanulási Képességek Vizsgáló Szakértői és rehabilitációs Bizottság

 7. -Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

 8. -Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Az óvoda által, a gyermekekről készített pedagógiai vélemények, valamint fent felsorolt intézményekből érkező szakvélemények tárolása a vezetői irodában, elzárt szekrényben történik. A szakvéleményekről részletes nyilvántartást vezetünk.

A szakvéleményekbe betekinthet:

 1. óvodavezető

 2. vezető helyettesek,

 3. óvodapedagógus (csoportjába járó gyermekekről)

 4. fejlesztőpedagógus

 5. óvodapszichológus

 6. logopédus

 7. szülő a saját gyermekével kapcsolatos iratokba

A szakvéleményekről másolat csak írásbeli kérelemmel, a vezető engedélyével készíthető és adható ki (pl. szülői kérésre indoklással).

1.4.3. Az irattári őrzés, irattári anyag kiadása

Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári terv idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket, illetve a történeti értékű ügyiratokat meg kell küldeni az illatékes levéltárnak.

Az irattári terv szerint nem selejtezhető tételeket, továbbá amelyek selejtezéshez az illetékes levéltár nem járult hozzá, a jogszabályban meghatározott idő eltelte után át kell adni a levéltárnak. Az átadás helyét, idejét és módját egyeztetni kell az illetékes levéltárral.

Az intézményvezető és helyettese jogosultak az irattárból iratokat kikérni, hivatalos használatra. Az irattárban az iratkikérőt az irat visszaérkezéséig lefűzve kell tárolni. A kiadott iratról a helyére ügyiratpótló lapot is kell készíteni, amit az átvevő elismervényként aláír.

1.4.5. Iratselejtezési engedélyezés

Az iratselejtezést az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést 30 nappal előbb kell bejelenteni az illetékes levéltárnak.

Iratselejtezés csak tartalmi jelentőséget ismerő vezető irányítása mellett végezhető, az irattári terv őrzési idejének leteltével. Az intézményvezető által megbízott selejtezési bizottság 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amit iktatás után szintén az irattárban kell elhelyezni.

Az iratok selejtezési ideje lehet 2, 5, 10, 15, 30, 75 év. A különféle iratok tartalma alapján készített irattári terv táblázatai a szabályzat mellékletében találhatók

1.4.6. Az óvoda irattári terve

I. Személyi és Vezetési ügyek

 1. 1.Éves munkatervek, beszámolók, összefoglaló jelentések, összesített statisztikák, az óvoda történetének főbb eseményeire (létesítés, fejlesztés, átszervezés, névadás, stb.) vonatkozó iratok, évkönyvek. Belső szabályzatok, szervezeti és működési szabályzatok.

 2. 2.Óvodai jegyzőkönyvek (nevelőtestületi, felügyeleti stb.)

 3. 3.Rendeletek, határozatok, utasítások. Óvodaszervezési ügyek, óvodai törzskönyv, házirend, létszám megállapítás, stb.

 4. 4.Óvodai közéleti és közművelődési ügyek. Civil szervezetekkel, közművelődési intézményekkel kapcsolatos és egyéb jelentős fenti tárgyú ügyek. Nemzetközi kapcsolatok, újítási ügyek.

 5. 5.Bér és munkaügyek, a dolgozók munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, áthelyezés, szolgálati időbeszámítás, másodállás, mellékfoglalkozás, társadalombiztosítás.

 6. 6.Peres ügyek.

 7. 7.Munkavédelmi, baleseti és tűzvédelmi ügyek jegyzőkönyvei.

 8. 8.A dolgozók személyi nyilvántartása. Minősítések, kitüntetések, fegyelmi határozatok, törzslapok.

 9. 9.Iktatókönyv

 10. 10.Kisebb jelentőségű vezetési és személyi ügyek. Munkahelyi véleményezések, másodlatok kiállítása, polgári védelem, jutalmazás, üdültetés, szabadság engedélyezése. Továbbképzés.

II. Gazdasági ügyek

 1. 1.Az óvoda évi költségvetése, költségvetési beszámolója, beruházási tervek és jelentések. Egyéb jelentős gazdasági ügyek.

 2. 2.Könyvelési bizonylatok (számlák, nyugták, helyettesítési naplók, étkeztetési naplók, túlóra elszámolások, stb. anyagszámadások, dolgozók társadalom biztosítása és egyéb kisebb jelentésű gazdasági ügyek.

 3. 3.Óvodai ingatlanok kezelésére, fenntartására vonatkozó alapokmányok, épület-tervrajzok, telekkönyv szemlék. Használatos bevételi engedélyek, stb.

 4. 4.Leltárok (állóeszközök nyilvántartásai, könyvtárleltár, stb.) Vagyonnyilvántartás, selejtezési jegyzőkönyv.

 5. 5.Taneszközök megrendelése, beszerzése.

 6. 6.Gyermekek, tanulók ellátásával, juttatásával, térítési díjakkal kapcsolatos ügyek.

III. Tanügy igazgatási  ügyek

 1. 1.Nevelő-oktatómunka megszervezésével kapcsolatos ügyekben keletkezett fontosabb összefoglaló jelentések, értékelések.

 2. 2.A gyermekek nyilvántartó könyve (Felvételi és mulasztási napló)

 3. Kisebb jelentőségű nevelési-oktatási ügyek: pl. a gyermekek felvételi ügyei (előjegyzési naplók, névjegyzékek, bizottsági jegyzőkönyvek), nevelési tanácsadás szervezése, lebonyolítása, egyéb kérelmek.

 4. 3.Csoportnaplók.

 5. 4.Gyermekvédelmi ügyek.

 6. 5.Szülői munkaközösségekkel, Nevelési tanácsadással kapcsolatos fontosabb ügyek.

 7. 6.Nevelési-oktatási kísérletek, szaktanácsadói vélemények.

 8. 7.Az óvodavezető feljegyzései a gyermekcsoportban végzett látogatásokról.

 9. 8.A gyermek személyiségfejlődéséről készített feljegyzések.

ADATOKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK ELÉVÜLÉSI IDEJE

Nem selejtezhető ügykörök

 1. Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés

 2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

 3. Törzskönyv

Határidő nélküli ügykörök

 1. Ingatlan nyilvántartás-kezelés, fenntartás, épületrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedély

50 év őrzési idejű ügykörök

 1. Személyzeti-bér és munkaügy

 2. Társadalombiztosítás

20 év őrzési idejű ügykörök

 1. felvételi, átvétel

10 év őrzési idejű ügykörök

 1. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek

 2. Fenntartási irányítás

 3. Szakmai ellenőrzés

 4. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

 5. Belső szabályzatok

 6. Polgári védelem

 7. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

 8. Leltár, állóeszköz, nyilvántartás, selejtezés

5 év őrzési idejű ügykörök

 1. Munkatervek, jelentések, statisztikák

 2. Panaszügyek

 3. Tanulói, fegyelmi és kártérítési ügyek

 4. Naplók

 5. Pedagógiai szolgáltatás

 6. Szülői szervezet  működése

 7. Szaktanácsadói vélemények javaslatok, ajánlások

 8. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok

 9. A gyermekek ellátásai, juttatásai, térítési díjak

3 év őrzési idejű ügykörök

 1. Gyermek és ifjúságvédelem

2.  MUNKAKÖRI  LEÍRÁSOK MINTÁJA

1. ÓVODAPEDAGÓGUS  munkaköri leírása

Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda (Budapest, X. Ászok utca 1-3.)

Munkaideje: Heti 40 óra

Kötelező óraszáma: 32 óra + 4 óra elrendelhető

Munkarend: Heti váltásban.

Munkaidő beosztását csak az óvodavezető illetve helyettesének engedélyével változtathatja meg.


Hétfő-csütörtök: 6.30-13.00, péntek: 6.30-12.30 illetve 11.00–17.30, péntek: 11.30–17.30 óráig

Hathetente

 1. ZÁRÓS CSOPORT:  Hétfő-csütörtök: de.:  7.00–13.30, péntek: 7.00–13.00, du.: 11.30-18.00, péntek: 12.00-18.00

 2. NYITÓS CSOPORT: Hétfő-csütörtök de.:   6.00-12.30, péntek: 6.00-12.00, du.: 10.30-17.00, péntek: 11.00-17.00


 1. A munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja az óvodapedagógus felett.

 2. Munkaidő alatt csak a  vezető illetve helyettesének engedélyével hagyhatja el az intézményt.

 3. Az óvodapedagógus köteles a törvényes munkaidő kezdetekor munkára kész állapotban, tiszta munkaruhában, rendezett külsővel megjelenni!

 4. Akadályoztatása, hiányzása vagy késése esetében azonnal, betegség esetén 24 órán belül jelentse azt az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján: 06-30-9763037, és lehetőleg gondoskodjon műszakjában helyettesítő pedagógusról.  Amennyiben nem visznek el minden gyermeket 18 óráig, az ügyeletes óvodapedagógus köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.:

 5. Megpróbálja a szülőket értesíteni, ha ez nem eredményes 19 óra után a gyermeket köteles elvinni délutános dajkai kísérettel, a Budapest X. Salgótarjáni út 45. sz. alatti Átmeneti Otthonba. Erről értesítést kell hagynia az óvoda főbejárati kapuján.

 6. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 7. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 8. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 9. Dohányozni az intézmény egész területén és 5 méter körzetében tilos.

 10. Munkaidő végén a délutános köteles ellenőrizni csoportjában az ablakok bezárását, illetve a csapok elzárását. Hanyagságból eredő beriasztás esetén az óvodára terhelt anyagi kárt köteles megtéríteni.

 11. Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját, ezért a törvényi előírásoknak megfelelően elvégzi a 7 évenkénti (120 órás) szakvizsgára szóló tanulmányait s ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket is.

Feladatainak meghatározása:

 1. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 2. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján az óvodavezető határozza meg.

 3. Feladatait a 2011. évi CXC  köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.

 4. A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg. Rendszeresen részt vesz meghatározott időben nevelőtestületi-, munkatársi értekezleten, nevelésnélküli munkanapokon.

 5. Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.

 6. Véleményalkotásával értekezleteken, továbbképzéseken, megbeszélésen hozzájárul a színvonalasabb nevelőmunka eléréséhez.

 7. Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és a közösségi együttműködés normáit.

 8. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 9. A gyermekek, a szülők és a kollégák emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

 10. A szülőkkel és a kollégákkal a megfelelő hangnemet használja.

 11. A minőségfejlesztésben aktívan részt vesz.

 12. Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen  team-munkában feladatokat.

 13. Ellátja az éves munkatervben megjelölt megbízásokat, feladatokat.

 14. Társadalmi tisztségviselés esetén képviseli a közösség érdekeit.

 15. Ebédlerendelést, pénzt nem fogadhat el.

 16. Gyermekek között semmi nemű pénzforgalmat nem végezhet.

 17. Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni, gyermekbaleset során feletteseit és a szülőt azonnal értesíteni.

 18. Csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze.

 19. Fertőző megbetegedések esetén jelez az óvodavezetőnek, az adminisztrációs feladatokat elvégzi.

 20. Munkaruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén /az udvaron is/ kötelező.

 21. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 22. A csoportjában használatos szakmai könyvet, szemléltető eszközt köteles rendeltetésszerűen használni, azt a helyére visszatenni.

 23. Felelősséggel tartozik a csoport leltáráért, a rábízott eszközökért, berendezési tárgyakért.

 24. Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.

 25. Csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.

 26. Egy csoportban dolgozó nevelők együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.

 27. A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.

 28. Biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket.

 29. Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő máságát.

 30. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti.

 31. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat /pl. testi fenyítés, megfélemlítés, alvásra, vagy étel fogyasztásra való kényszerítés, ételmegvonás./ellenkező esetben felelősségre vonható, szóban illetve írásban figyelmeztethető.

 32. Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára.

 33. Játékidőben a csoportudvaron írásbeli munkát nem végezhet, köteles gondoskodni a gyermekek tartalmas játék tevékenységéről.

 34. Elkészíti a többi csoporttal egyeztetve a heti rendet és a napirendet.

 35. Naponta felkészül a következő nap nevelési- fejlesztési feladataira.

 36. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről. (10 fő / 1 felnőtt) Szervezett megfigyeléseket, kirándulásokat szervez a gyermekek számára, melyen mindkét óvodapedagógus részt vesz. ( Előtte balesetvédelmi oktatásban részesíti a gyermekeket, melyet írásban rögzít a csoportnaplóban.)

 37. Külső programok esetén az intézményt elhagyó gyermekek és felnőttek névsorát, létszámát köteles leadni az óvodatitkárnak.

 38. Folyamatosan megfigyeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a személyiséglapon feljegyzést készít .Külön feljegyzést készít a magatartászavarral küzdő ,illetve SNI gyermekek részére.

 39. Tervszerűen részt vesz a tehetséggondozásban, vállalt feladatait határidőre teljesíti. Műhelyvezetőként anyagot gyűjt, tervet készít, a szükséges eszközöket biztosítja a  költségvetés keretein belül.

 40. Csoportja készségszintjének megfelelő éves nevelési illetve oktatási tervet készít a megadott határidőig. A heti tervet egymásra építve váltásban írja kollégájával.

 41. Közreműködik a gyermek – ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

 42. Felméri a gyermekvédelmi felelőssel közösen, minden nevelési év szeptember elején a veszélyeztetett, 2H, 3H, BTM, SNI  gyermekeket.

 43. Minden nevelési év májusában elvégzi a készség-és neveltségi szint felmérést  csoportjáról, melyet a csoportnaplóban rögzít a megbeszélt időpontig éves értékelésként.

 44. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, fejlődési lapok, fogadó óra és szülői értekezlet jegyzőkönyve)

 45. A vezető kérésére gyermeklétszámmal kapcsolatos adminisztrációt rendelkezésre bocsájt.

 46. A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.

 47. A csoportos dajkával közösen felel a folyosó, csoportszoba, mosdó, öltöző rendjéért, tisztaságáért.

 48. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához.

 49. A csoport szülői értekezleteit, megszervezi és vezeti .

 50. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja váltótársával együtt.

 51. Igény szerint fogadóórát tart problémás esetekben illetve szülői igényre,

 52. Középső évvégén és nagycsoportban  minimum egy alkalommal.

 53. Nyílt napot tart a szülőknek évi egy alkalommal a nevelési év folyamán.

 54. Új gyermeknél illetve problémás esetekben családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít.

 55. Az iskolaérettség megállapításához nevelési februárjáig szakvéleményt készít, melyet a szülőkkel aláírat.

 56. A nevelési munkatervben meghatározott formában kapcsolatot tart fenn a tárintézményekkel. Támogatja a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.

 57. Kapcsolatot tart a szülők képviselőjével, közösen tervezik – szervezik a kirándulásokat, programokat, zártkörű ünnepélyekre meghívja őket.

 58. Beszélgető köröket szervez a szülők számára, amikor meghatározott pedagógiai tartalommal vezeti a beszélgetést.

 59. Játszódélutánokat és kézműves foglalkozásokat szervez a szülők számára, ahol együtt elsajátíthatják a különböző kézműves technikákat és alakítják összetartozásukat.

 60. Munkatervben leírtak szerint gondoskodik az ünnepek ünnepélyek tartalmas tervezéséről, szervezéséről és lebonyolításáról Ezeken a napokon az ünnep tartalmi szervezésétől függően köteles mindkét váltótárs bent lenni.

 61. Ha délután a csoportjában a gyermekeket elvitték, munkaidejének hátralévő részét köteles hasznosan eltölteni.

Életszemléletben törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

A munkaköri leírást megismertem és egy példányt átvettem:

A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésére módosítható.

Ezen munkaköri leírás 2013 09.01-től visszavonásig érvényes.

2. ÓVODAVEZETŐ HELYETTES  feladatai és hatásköre

Munkahely: Kőbányai Mászóka Óvoda (Budapest, X. Ászok utca 1-3.)

Munkaidő: Heti 40 óra

Kötelező óraszám: Heti 24 óra


Munkaköri leírás az érintett egyetértésével jött létre.

A vezető-helyettes végzi mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője megbízza.

Az óvodavezető távollétében teljes felelőséggel ellátja a vezetői feladatokat, kivéve a munkáltatói jogokat és feladatokat.

Ezen munkaköri leírás az óvodapedagógus munkaköri leírással együtt érvényes, módosítására az érintettek kezdeményezésével kerülhet sor.

I. Pedagógiai és szakmai feladatai:

 1. Pedagógiai, szakmai feladatai megvalósulása elsősorban saját csoportjában történik,

 2. Részt vesz a pedagógiai munkaterv előkészítésében,

 3. Szükség szerint a vezetővel együtt készül a nevelési értekezletekre,

 4. Általánosan segíti a testület szakmai fejlődését,

 5. Minősítés esetén részt vesz a csoportlátogatásokon,

 6. A vezető hiányzása esetén megbeszélés alapján ellenőrzi a csoportok szülői értekezletét,

 7. Megszervezi és ellenőrzi a helyettesítéseket, munkabeosztásokat, erről a vezetőt naprakészen tájékoztatja,

 8. Joga van az óvoda dolgozóinak jutalmazásánál, béremelésénél, feljebb sorolásánál, kitüntetésénél, stb. véleményt nyilvánítani.

 9. Az intézményt érintő szakmai anyagokat, megállapodást, csak az intézményvezető egyetértésével intézheti illetve továbbíthatja.

II. Tanügyi és igazgatási feladatok:

 1. Havonta ellenőrzi a felvételi és mulasztási naplókat

 2. Részt vesz a gyermekcsoportok kialakításában,

 3. Részt vesz a szabadságolási terv elkészítésében, a szabadságos nyilvántartást önállóan vezeti,

 4. Önállóan megtervezi a hiányzó kollégák helyettesítését, majd tájékoztatja a vezetőt,

 5. Értékeli mindazokat a tevékenységeket és feladatokat, melyeket önállóan végzett, javaslatot tesz a színvonalasabb nevelőmunkára,

 6. Az önállóan végzett feladatok végrehajtásairól beszámol az óvodavezetőnek ill. a nevelőtestületnek,

III. Gazdasági feladatok:

 1. A vezető távollétében a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet, az intézmény jogkörébe tartozó dologi költségsorok erejéig teljesítésigazolásra,kötelezettségvállalásra, és utalványozásra jogosult

 2. Folyamatosan biztosítja,  ellenőrzi a dolgozók jelenléti ívét,majd az alapján havonta elkészíti a hiányzásjelentést,

 3. Részt vesz a csoportleltárok megszervezésében, lebonyolításában.


Módosításhoz az érintett és a vezető kezdeményezésére és egyetértésével kerülhet sor.

A munkaköri leírás 2012 09.01-től visszavonásig érvényes.

Ezen munkaköri leírást megismertem, egy példányt átvettem:

3. DAJKA munkaköri leírása

Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda  (Budapest, X. Ászok u. 1-3.)

Munkaideje: Heti 40 óra.

Munkarend:   Váltakozó munkarendben  8.00–16.00h illetve 10.00-18.00h

Munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja.

 1. Munkakezdés előtt időben érkezzen a munkahelyére, munkakezdésre már tiszta munkaruhában legyen. Akadályoztatása és késés esetén időben jelentse az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján:06 30 976 3037

 2. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az intézményt

 3. Betegség, hiányzás esetén, 24 órán belül köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 4. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 5. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 6. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 7. Dohányozni az intézmény és annak 5 méteres körzetében tilos.

 8. Társadalmi tisztségviselés esetén képviseli a közösség érdekeit.

 9. Ebédlerendelést csak telefonon keresztül fogadhat, egyéb esetben az óvodatitkárhoz továbbítja a szülőt.

 10. Gyermekek között semmi nemű pénzforgalmat nem végezhet.

 11. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 12. Köteles haladéktalanul jelezni a meghibásodást, balesetveszélyt.

 13. Balesetet köteles azonnal jelenteni a vezetőnek, a szükséges intézkedést megtenni.

 14. Védőruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén /udvaron is/ kötelező.

 15. A kezelésben lévő háztartási gépek szakszerű használatával kapott tájékoztatást köteles betartani.

 16. Különböző tisztítószereket tilos a gyermekek által elérhető helyen tárolni.

 17. Az ebből eredő balesetekért büntetőjogilag felelőségre vonható. Kijelölt hely betartása kötelező.

 18. Felelőséggel tartozik a csoport leltáráért, a rábízott eszközökért, berendezésekért.

 19. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 20. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.

Dajka általános feladatai a gyermekcsoportban:

 1. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógusokkal történő megbeszélés alapján végzi.

 2. Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére.

 3. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző.

 4. A tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.

 5. Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását

 6. Az óvodapedagógusok által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvodapedagógusok mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.

 7. Az óvodapedagógusokkal megosztva végzi a gondozási feladatokat a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően. (WC-használata, kézmosás, mosakodás, fogápolás, hajápolás, szükség szerint fürdetés, a munkajellegű feladatok , önkiszolgálás, naposi munka.)

 8. Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik. A reggelit, ebédet és az uzsonnát a terembe beviszi, higiénés előírásokat figyelembe véve az elfogyasztásig azt kulturáltan tárolja. Elmossa csoportja étkezésekhez használt tányérját, poharát.

 9. Biztosítja a gyermekek számára a megfelelő hőmérsékletű ivóvizet, azt szükség szerint pótolja.

 10. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.

 11. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.

 12. Az egyes tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvodapedagógus kéréseit követve.

 13. Rövid időre felügyel a gyermekekre, ha az óvodapedagógus illetőleg az óvodavezető kéri.

 14. A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.

 15. Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógusok útmutatásai szerint vesz részt .

 16. Séták, kirándulások, úszás, színház stb... alkalmával az óvodapedagógusokat segíti, kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.

 17. A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik, a rábízott növények napi gondozásában részt vesz.

A dajka egyéb feladatai:

 1. Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.

 2. Hiányzás esetén megbeszélés alapján besegít a másik csoport gondozásába.

 3. Hetente végez fertőtlenítő takarítást saját csoportjában, öltözőjében, mosdójában.

 4. Nevelési év kezdésekor, karácsonykor, húsvétkor,  nagytakarítást végez a csoportban és a földszinti közterületen.

 5. Minden étkezés után felsöpör.

 6. A játékeszközöket tisztán tartja, ha szükséges a fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi

 7. A gyermekcsoport textíliáit javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.

 8. Az ablakokat, ajtókat, bútorokat szükség szerint lemossa, tisztítja.

 9. Gondozza a csoportrészének udvarát, a homokozók környékét felsöpri,a kertész hiányzása esetén megbeszélés alapján locsolja a poros udvarrészeket .

 10. A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.

 11. Hat hetente kiegészíti a délutános takarító dajka munkáját. A megbeszélt időben a földszinti folyosót ,a gyermekmosdókat és a felnőtt mosdót és az udvari  tisztán tartja.

Egyéb rendelkezések:

 1. A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.

 2. Munkatársi értekezleteken részt vesz.

 3. A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.

 4. Egyezteti a felhasznált tisztító – mosószer mennyiségét a konyhással.

 5. Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.

 6. Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza.

 7. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében

A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésére módosítható.

Ezen munkaköri leírás 2012.09.01-től visszavonásig érvényes.                                                                                    

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom és egy példányát átvettem

4. PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

(nevelő-fejlesztő munkát közvetlenül segítő munkatárs) munkaköri leírása


Munkahelye.: Kőbányai Mászóka Óvoda (Budapest, X. Ászok utca 1-3.)

Munkaideje: Heti 40 óra

Munkarend: 8.00-16.00 óráig, illetve szükség szerint a  vezető által meghatározott és előre egyeztetett időben.

Munkaidő beosztását csak az óvodavezető illetve helyettesének engedélyével változtathatja meg.

A pedagógiai asszisztens a feladatai keretében :

 1. átveszi, illetve átadja a gyermeket a szülőnek, gondozónak,

 2. a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a gyermeket érintő napi eseményekről,

 3. részt vehet a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team vagy munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken,

 4. közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában,

 5. felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre,

 6. intézményen kívüli foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra,

 7. tanulmányi sétákra, stb. kíséri a gyermekeket,

 8. tevékenyen részt vesz a gyermekek öltözködési, étkezési szakásainak kialakításában

 9. (terítés, evőeszközök használata stb.). Ellenőrzi a gyermekek higiénés és önkiszolgálási tevékenységét,

 10. szükség szerint szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket,

 11. ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát,

 12. a pedagógussal együttműködve  közreműködik a gyermeket fejlesztő, korrekciós tevékenységben,

 13. egyénileg segít a gyermekeknek a foglalkozásokon,

 14. esetenként  foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás),

 15. beszámol a pedagógusnak a gyermekek tevékenységéről,

 16. alkalmanként vezeti a gyermekekre vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás),

 17. közreműködik az adminisztrációs teendők ellátásában, a dokumentumok elkészítésében.


A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésére módosítható.

Ezen munkaköri leírás 2013 09.02-től visszavonásig érvényes.

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem:

5. ÓVODATITKÁR  munkaköri leírása

Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda, (Budapest, X. Ászok utca 1-3.)

Munkaideje: Heti 40 óra.

Munkarend: 7.00-15.00 h

 1. A munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja az óvodatitkár felett, az óvodavezető utasítása alapján dolgozik, önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik.

 2. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével illetve munkaügyben hagyhatja el az intézményt.

 3. Az intézmény pénzkezeléssel megbízott alkalmazottja.

 4. Az intézmény készpénz értékéért a vezetővel közösen anyagi felelőséggel tartozik.

 5. A munkavállaló köteles a törvényes munkaidő kezdetekor munkára kész állapotban megjelenni. Akadályoztatása, hiányzása vagy késés esetén időben jelentse azt az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján:06-30-9763037

 6. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 7. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 8. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 9. Dohányozni az intézmény egész területén és 5 méteres körzetben tilos.

 10. A nevelőközösség tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

 11. Köteles megtartani az etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és a közösségi együttműködés normáit, az önként vállalt feladatait maradéktalanul elvégzi.

 12. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 13. A gyermekek, a szülők és a kollégák emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

 14. A szülőkkel a megfelelő hangnemet használ.

 15. Ellátja az éves munkatervben megjelölt megbízásokat, feladatokat.

 16. Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni, baleset során feletteseit azonnal értesíteni.

 17. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 18. Felelőséggel tartozik a rábízott eszközökért, berendezésekért.

 19. Vezeti a fertőző megbetegedési füzetet és szükség szerint jelentést tesz a KÖJÁL felé.

Munkaügyi feladatai:

 1. Segíti az óvodavezetőt munkáltatói jogkörének gyakorlása során felmerült bér és munkaügyi feladatok ellátásában, ezek adminisztrációját végzi, (KIR).

 2. Intézkedésre elkészíti és a KIR- ben rögzíti a kinevezést, munkaszerződést, felmondást, fegyelmi eljárást, szolgálati idő beszámítást, szabadságolást, minősítést, jutalmazást, munkaszerződés meghosszabbítást.

 3. A helyettes által elkészített jelentés alapján havonta rögzíti (KIR)és továbbítja a dolgozók hiányzásait, (MÁK) adatlappal kiegészíti a dolgozók táppénzlapját az ezzel kapcsolatos.

Tanügyi és igazgatási feladatok:

 1. Minden hónap 10.-ig elvégzi az óvodai felvételekkel kapcsolatos létszám adminisztrációját.

 2. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az Oktatási osztály és az Önkormányzat levelezésében,felelős az intézményi dokumentumok iktatásáért.

 3. Felel a postaláda tartalmának rendszeres ürítéséért.

Gazdasági feladatok:

 1. A költségvetésben rendelkezésre álló fedezet, az intézmény jogkörébe tartozó dologi költségsorok erejéig utalványozásra jogosult.

 2. Lehetőség szerint részt vesz a munkáját elősegítő speciális továbbképzésben.

 3. A vezetővel együtt elkészíti a költségvetéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát.

 4. Kimutatást végez az óvoda költségvetésének felhasználásáról.

 5. Meghatározott időben beszedi az étkezés térítési díjait , valamint az úszás költségét.

 6. Naponta igény szerint végzi az ebédlerendelést és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.

 7. Részt vesz a selejtezési jegyzőkönyv elkészítésében, a kis értékű tárgyi eszközök kartonjának vezetését önállóan végzi.

 8. Együttműködik a beszerzések lebonyolításában a vezetővel, ill. a helyettessel.

Életszemléletben törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésével módosítható.

A munkaköri leírás érvényes 2012.09.01-től visszavonásig.

Ezen munkaköri leírást megismertem és egy példányát átvettem

6. FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS  munkaköri leírása

A munkaköri leírás az érintett egyetértésével készült.


Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda, (Budapest, X. Ászok u. 1-3.)

Munkaideje: Heti 40 óra

Kötelező óraszám: 32 óra

Munkarend: 7.30-14.00-ig, pénteken 13.30-ig


 1. Munkakör betöltéséhez szükséges szakvizsgával rendelkezik.

 2. A fejlesztőpedagógus köteles a törvényes munkaidő kezdetekor munkára kész állapotban megjelenni. Akadályoztatása, hiányzása vagy késés esetében időben jelentse azt az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján : 06-30-9763037.                            

 3. Betegség, hiányzás esetén, 24 órán belül köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 4. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 5. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 6. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 7. Dohányozni az intézmény egész területén és 5 méteres körzetben tilos.

 8. Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltséget, tökéletesítse pedagógiai munkáját, ezért a törvényi előírásoknak megfelelően elvégzi a 7 évenkénti /120 órás/ szakvizsgára szóló tanulmányait s ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket is.

 9. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján az intézmény vezetője határozza meg.

 10. Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.

 11. Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelőséggel.

 12. A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.

 13. Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.

 14. Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.

 15. Véleményalkotásával értekezleteken, továbbképzéseken, megbeszélésen hozzájárul a színvonalasabb nevelőmunka eléréséhez.

 16. Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és a közösségi együttműködés normáit,

 17. Önként vállalat feladatait maradéktalanul elvégzi.

 18. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 19. A gyermekek, a szülők és a kollégák emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. A szülőkkel a megfelelő hangnemet használ.

 20. A minőségfejlesztésben aktívan részt vesz.

 21. Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállal és végez a team-munkában feladatokat.

 22. Az óvodavezető és a szakmai munkaközösség vezető felkérésére bemutatókat tart az óvodapedagógus.

 23. Ellátja az éves munkatervben megjelölt megbízásokat, feladatokat.

 24. Életszemléletében törekszik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

 25. Társadalmi tisztségviselés esetén képviseli a közösség érdekeit.

 26. Köteles haladéktalanul jelezni a meghibásodást, balesetveszélyt.

 27. Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni, baleset során feletteseit azonnal értesíteni.

 28. Munkaidőben a gyermekek között a mobiltelefon használata tilos.

 29. Csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze.

 30. Munkaruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén (az udvaron is) kötelező.

 31. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 32. A fejlesztőszobában használatos szakmai könyvet, szemléltető eszközt rendeltetésszerűen használja.

 33. Felelőséggel tartozik a fejlesztőszoba leltáráért, a rábízott eszközökért, berendezéséért.

Feladatköre:

 1. Az ép intellektusú, a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek problémáinak feltárása, fejlesztése

 2. Tehetség- gyanús gyermekek jelzése a csoportos óvodapedagógusnak, tehetséges gyermekek fejlesztése

 3. A tanulási zavarok megelőzése

 4. A magatartási – beilleszkedési nehézségek korrekciója.

 5. A hátrányokkal érkező gyermekek prevenciós és korrekciós nevelése.

 6. Hospitálás

 7. Szűrés, diagnosztizálás

 8. Egyéni fejlesztési tervek készítése, félévenkénti értékelése

 9. Egyéni és mikro csoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, vezetése

 10. Szakvélemények készítése

 11. Kapcsolattartás a szülőkkel és más fejlesztőpedagógusokkal.

Szakfeladatával összefüggő további feladatai:

 1. Figyelembe veszi és egyezteti az óvoda csoportjaival a napirendet.

 2. Pedagógiai adminisztrációt naprakészen vezeti.

 3. Rendszeres munkakapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, az óvoda logopédusával és pszichológusával

 4. 3 havonta megbeszélést tart az óvodavezetővel.

 5. Szükség szerint fogadóórát tart.

 6. Az intézmény alapvető dokumentumait ismeri. (HOP, MIP, SZMSZ, Házirend stb)

 7. Részt vesz az óvoda rendezvényein, programjain. (értekezletek, ünnepségek stb.)

 8. Az óvodavezető és szakmai munkaközösség- vezető felkérésére bemutatókat tart.

Életszemléletben törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésére módosítható.

Jelen munkaköri leírás 2012.09.01-től visszavonásig érvényes.

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem

7. KISEGÍTŐ  TAKARÍTÓ  munkaköri leírása

A munkaköri leírás a dolgozó előzetes tájékoztatásával és egyeztetésével történt.


Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda (Budapest, X. Ászok u. 1-3.)

Munkaideje: Heti 30 óra.

Munkarend:  12.00-18.00

Munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja.

 1. Munkakezdés előtt időben érkezzen a munkahelyére, munkakezdésre már munkaruhában legyen. Akadályoztatása és késés esetén időben jelentse az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján:06 30 976 3037

 2. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az intézményt

 3. Betegség, hiányzás esetén, 24 órán belül köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 4. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 5. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 6. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 7. Dohányozni az intézmény és annak 50 méteres körzetében tilos.

 8. Társadalmi tisztségviselés esetén képviseli a közösség érdekeit.

 9. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 10. Köteles haladéktalanul jelezni a meghibásodást, balesetveszélyt.

 11. Balesetet köteles azonnal jelenteni a vezetőnek, a szükséges intézkedést megtenni.

 12. Védőruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén /udvaron is/ kötelező.

 13. A kezelésben lévő háztartási gépek szakszerű használatával kapott tájékoztatást köteles betartani.

 14. Különböző tisztítószereket tilos a gyermekek által elérhető helyen tárolni.

 15. Az ebből eredő balesetekért büntetőjogilag felelőségre vonható. Kijelölt hely betartása kötelező.

 16. Felelőséggel tartozik a rábízott eszközökért, berendezésekért, kulcsokért.

 17. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 18. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját dajka hiányzása esetén az óvodapedagógusokkal történő megbeszélés alapján végzi.

 19. Tisztán tartja naponta az emeleti folyosót, mosdókat. Délben besegít a folyosó felmosásában.

 20. Hetente takarítja a különálló helyiségeket.(logopédus, fejlesztőpedagógus szoba,öltöző, könyvtár, irodák.)

 21. Havonta felmossa a torna eszköz tárolót.

 22. Alkalomszerűen ünnepek előtt megtisztítja az emeleti közös helységek ablakait.

Dajka általános feladatai a gyermekcsoportban:

 1. Az óvodapedagógusok által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvodapedagógusok mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.

 2. Rendszeresen együtt végzi a gondozási feladatokat a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően, csoportonként az óvodapedagógusokkal történő előzetes megbeszélés alapján. (WC – használata, kézmosás, mosakodás, fogápolás, hajápolás, a munkajellegű feladatok irányítását, önkiszolgálás, naposi munka).

 3. Dajka hiányzása esetén pihenő után beágyaz,uzsonna után a használt edényeket elmossa

 4. Felügyel a gyermekekre, ha az óvodapedagógus illetőleg az óvodavezető kéri

 5. Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.

 6. Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető útmutatásai szerint részt vesz.

 7. A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik, a rábízott növények napi gondozásában részt vesz.(zsibongók)

 8. Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére.

 9. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző.

 10. A tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.

 11. Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.

Egyéb rendelkezések:

 1. A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.

 2. Munkatársi értekezleteken részt vesz.

 3. Egyezteti a felhasznált tisztító – mosószer mennyiségét a konyhással.

 4. Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.

 5. Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza.

 6. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében

Ezen munkaköri leírás 2012.09.01-től visszavonásig érvényes.

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom és egy példányát átvettem.

8. KONYHAI  technikai  dolgozó munkaköri leírása

Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda  (Budapest, X. Ászok utca 1-3.)

Munkaideje. Heti 40 óra.

Munkarend: 6.00-14.00 óra közötti időben.


 1. Munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja.

 2. Munkaidő alatt csak a vezető illetve annak helyettese engedélyével hagyhatja el az intézményt.

 3. Munkakezdés előtt időben érkezzen a munkahelyére, munkakezdésre már munkaruhában legyen. Akadályoztatása vagy késés esetén időben jelentse az óvoda vezetőjének az óvoda telefonszámán: 262-91-71, ill. a vezető telefonján: 06 30 976 3037.

 4. Ha lehetősége van, gondoskodjon helyettesről.

 5. A rábízott kulcsokért felelősséggel tartozik.

 6. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 7. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 8. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 9. Dohányozni az intézmény területén és annak 5 méteres körzetében tilos.

 10. Társadalmi tisztségviselés esetén képviseli a közösség érdekeit.

 11. Köteles a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 12. Köteles haladéktalanul jelezni a meghibásodást, balesetveszélyt.

 13. Védőruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén (az udvaron is) kötelező.

 14. A kezelésben lévő háztartási gépek szakszerű használatával kapott tájékoztatást köteles betartani és betartatni.

 15. Különböző tisztítószereket tilos a gyermekek által elérhető helyen tárolni./ Az ebből eredő balesetekért büntetőjogilag felelőségére vonható. Kijelölt hely betartása kötelező.

 16. Felelőséggel tartozik a földszinti konyha leltáráért, a rábízott eszközökért, berendezésekért.

 17. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

 18. Hiányzó munkatárs helyett, el kell látnia amivel a vezető megbízza.

 19. Szükség szerint részt vesz az óvoda életével kapcsolatos egyéb feladatokban.

 20. Reggeli nyitáskor meggyőződik arról, hogy az épületbe betörés nem történt ill. semmilyen kár nem keletkezett. Amennyiben szükséges telefonon értesíti a Rendőrséget, Tűzoltóságot, a riasztóberendezés üzemeltetőjét, valamint az óvodavezetőt.

 21. A konyhai kézmosót és a mosogatókat naponta tisztítja, fertőtleníti.

 22. Szükség szerint elvégzi a fertőtlenítést, alaposabb takarítást.

 23. Hónaponként ill. szükség szerint lemossa a konyhai csempét, bútorokat, hűtőszekrényeket.

 24. Ügyel az ünnepek előtti fokozott előkészületekre, pl: nagyobb takarítás, függönymosás, ablaktisztítás stb.

 25. A nyári zárás idején a vezetőség által megbeszélt  ütemezés szerint elvégzi a nagytakarítást.

 26. Rendben tartja és ellátja csoportokat tiszta és vasalt textíliával.

 27. Rendben tartja a mosó-vasaló helyiséget.

 28. A konyhai hűtők hőmérsékletét megméri, s azt leadminisztrálja.

 29. A törésnaplót folyamatosan ill. alkalomszerűen vezeti.

 30. A reggeli készítés után felsöpör és felmos.

 31. A megérkezett ételeket átveszi, hőmérsékletét megméri, leadminisztrálja a HCCP előírásoknak megfelelően, majd edényekbe kiönti.

 32. Ételmintát elteszi.

 33. A 72 órai ételmintát megsemmisíti, az ételmintás üvegeket elmossa, elfertőtleníti.

 34. Az ÁNTSZ és HCCP előírása szerint tiszta köpenyben és fityulában, fertőtlenítő kézmosás után tálal.

 35. A reggelit, ebédet elkészíti a csoportos dajkák részére

 36. Mindenkori kötelessége figyelni arra, hogy a csoportokba befizetett gyerekek ételadagja bent legyen.

 37. A mosogatómedencéket, mosdót kimossa, fertőtleníti.

 38. Tálaláskor kizárólag a konyhai területre beosztott kolléga tartózkodhat, a tálaló-konyhában utcai ruhában tartózkodni tilos.

Egyéb rendelkezések:

 1. A munkatársi értekezleteken részt vesz.

 2. Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító – mosószer mennyiségét az óvoda vezetőjével.

 3. Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tesz.

 4. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

A munkaköri leírás módosításához az érintettek egyetértésével kerülhet sor.

Ezen munkaköri leírás 2012.09.01-tól visszavonásig érvényes.

A munkaköri leírást megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, egy példányát átvettem:

9. KERTÉSZ  munkaköri leírása

A munkaköri leírás a dolgozó előzetes tájékoztatásával és egyeztetésével történt.


Munkahelye: Kőbányai Mászóka Óvoda (Budapest, X. Ászok u. 1-3.)

Munkaideje: Heti 30 óra

Munkarend: 6.00-12.00 óra közötti időben.                   

 1. A munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.

 2. Munkaidő alatt csak a vezető illetve helyettese engedélyével hagyhatja el az intézményt.

 3. Munkakezdés előtt időben érkezzen a munkahelyére, munkakezdésre már munkaruhában legyen. Akadályoztatása és késése esetén időben jelentse azt az óvoda vezetőjének az intézmény telefonszámon: 262-91-71, ill. az intézményvezető telefonján:06 30 9763 037

 4. Az intézményből ételt elvinni tilos.

 5. Az intézményben szeszes ital fogyasztása tilos.

 6. Dohányozni az óvoda területén és annak 5 méteres körzetében tilos.

 7. Törvényes munkaidejében magánjellegű tevékenységet nem végezhet.

 8. Köteles a munkavédelmi – tűzvédelmi előírásokat betartani, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni!!

 9. Köteles haladéktalanul jelezni a vezetőnek a meghibásodást, balesetveszély, balesetet .

 10. Védőruha, munkacipő, munkaruha viselete az óvoda területén kötelező.

 11. A kezelésben lévő gépek szakszerűtlen használatából és a vegyszerek nem megfelelő tárolásából eredő balesetekért büntetőjogilag felelősségre vonható.

 12. Felelősséggel tartozik az óvoda leltáráért, a rábízott eszközökért, berendezési tárgyakért.

 13. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

Gyermekek biztonságával kapcsolatos szabályok:

 1. A munkaeszközöket a gyermekek elől elzárt helyen köteles tartani.

 2. A gyermekek között veszélyes szerszámokkal nem végezheti tevékenységét.

 3. Munkatevékenységeiben alkalmazkodik az intézmény és a gyermekek napirendjéhez.

 4. Balesetek elkerülése és a biztonságos működés érdekében figyelemmel kíséri az egész óvoda területét, szükséges intézkedéseket a vezetőség felé megteszi, indokolt esetben értesíti az illetékes hatóságokat. /Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők stb./

 5. Kijavítja a kisebb – szakképzettséget nem igénylő – hibákat,udvari játékokat, a kollégák szereléssel kapcsolatos kérését elvégzi.

Kertészeti feladatok, évszaktól függően:

 1. A levelek összegyűjtése, komposztálás. A fű locsolása, gereblyézése.

 2. A hó eltakarítása az intézmény előtti közlekedő ill. az utcai járdákról. Az időjárástól függően az utak sózása a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében.

 3. Az elszáradt kisebb ágak lefűrészelése.

 4. Homokozók fölásása negyedévente egyszer.

 5. Fák, bokrok, virágok gondozása. Kiskertek gondozása az óvodapedagógusokkal együtt folyamatos.

 6. Naponkénti locsolás a gyermekek  játszóterén.

 7. Közlekedő területek, járdák takarítása, seprése, locsolása, fű nyírása, fű pótlása, gondozása.

 8. Az udvaron tartandó ünnepek alkalmával segít az udvar rendezésében, díszítésében, az ünnep utáni rendrakásban.

Folyamatos feladatok:

 1. A szemétgyűjtés hetenként előkészíti az elszállításra, környékét rendben tartja.

 2. A szemét elszállítása után a szeméttárolókat a helyére visszateszi.

 3. Betörés, tűz vagy bármilyen az óvoda érdekét, biztonságát, veszélyeztetőt észlel, értesíti az óvoda vezetőjét.

 4. Figyelemmel kíséri az épület állagát, javaslatot tesz a javítási munkálatokra.

 5. Végzi mindazokat a feladatokat, amellyel az óvodavezető megbízza.

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

A munkaköri leírás az érintettek kezdeményezésére módosítható.

Ezen munkaköri leírás 2012.09.01-től visszavonásig érvényes.

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem                                                                                                                                                                     


JEGYZŐKÖNYV


Ügyiratszám: 203/ 2013.

Tárgy: SZMSZ módosítás elfogadása.


Készült: 2013 március 27-én az óvoda hivatalos helységében.

Téma: A Kőbányai Mászóka Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosításainak megszavazása.

Jelen vannak: A nevelőközösség tagjai (13  fő).

Hiányzó:  1 fő Tóth Judit (betegállományban van)

Jegyzőkönyv-vezető: Mátyusné Szabó Beáta

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabóné Balla gabriella


Forintos Ilona köszöntötte a megjelent kollégákat, ismertette az értekezlet napirendi pontját, majd felkérte a jegyzőkönyv vezetésére és a hitelesítésére a fent megnevezett kollégákat. Az óvodavezető ismertette a SZMSZ tartalmi változásait. 

A nevelőközösség egyhangú döntése alapján támogatja és elfogadja  Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét.

A vezető megköszönte a kollégáknak az aktív részvételt, további jó munkát kívánva bezárta az értekezletet.


Mátyusné Szabó Beáta            Szabóné Balla Gabriella            Forintos Ilona

    Jegyzőkönyvvezető                 Jegyzőkönyvhitelesítő             Óvodavezető


Kőbányai Mászóka Óvoda SZMSZ. módosítását megismertem annak változtatásait elfogadom


Csoma Gergely

Derdák Gyöngyi

Fülöp Zoltánné

Jutasné Petz Margit

Kárándyné B. Gyöngyi

Kéhliné D. Ilona

Márton Katalin

Mátyusné Sz. Beáta

Oroszné S. Margit

Síkné W. Terézia

Szabóné B. Gabriella

Tóth Judit

Vörös Jánosné


Forintos Ilona, óvodavezető


A Szülői Szervezet nevében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait megismertem, a változások tartalmát elfogadom.


 1. Lipcsei Gáborné
  Szülői Szervezet Elnöke


Budapest, 2013. március 27.